Regulamin korzystania z usług Internetowej Witryny

www.sklep.willawin.pl

  1. Definicje:

a)     Willa Win - właścicielem know how i znaku słowno-graficznego jest Willa Win sp. z o.o.

b)    Witryna - Internetowa Witryna dostępna pod adresem www.sklep.willawin.pl

prowadzona przez Sprzedawcę

c)     Sprzedawca - Willa Win sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-710) ul. Nałęczowska 33a; Nr NIP 712 327 35 78; KRS 0000434206; REGON 061459722

d)    Miejsce sprzedaży – Punkt sprzedaży położony w Sklep Willa Win ul. Nałęczowska 33a, 20-701 Lublin

e)     Użytkownik – podmiot odwiedzający Witrynę

f)     Dzień roboczydzień od poniedziałku do piątku oraz sobota w okresie letnim z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

g)    Klient – podmiot nabywający Towary od Sprzedawcy za pośrednictwem Witryny

h)    Towarytowary lub usługi będące w aktualnej ofercie Sprzedawcy, prezentowane za pośrednictwem Witryny

i)      Konsument– osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

j)     Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika w Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

k)    Gość– Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Witryny

l)      Konto– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów (danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych oraz zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika) w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,

m)   Zamówienie – zamówienie składane za pośrednictwem z Witryny lub drogą telefoniczną

n)    Cena – cena prezentowanych za pośrednictwem Witryny Towarów podana w kwocie brutto (zawierająca podatek VAT) i wyrażona w złotych polskich

 

2.     Witryna prowadzona jest w celu przekazywania informacji dotyczących tematyki związanej z produkcją i konsumpcją wina, prezentacji usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, a także do składania i ewidencjonowania Zamówień i obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu

 1. Użytkownikiem Witryny może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Witryny osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

4.     Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a)    korespondencyjnie pod adresem: Willa Win sp. z o.o. ul. Nałęczowska 33a,

20- 701 Lublin

            b) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 504 148 188

            c) pod adresem poczty elektronicznej: mojewino@willawin.pl 

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania w jakikolwiek sposób z Witryny, w szczególności składaniem Zamówień niezbędne jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz akceptacja zasad w nim zawartych. 

Sprzedawca jest podmiotem, który posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr H/2837/B/21/2020 z dnia 06.02.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Lublin na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Korzystanie z Witryny związane jest ze spełnieniem przez sprzęt oraz system. teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)   dostęp do sieci internetowej

b)  posiadania odpowiedniego sprzętu PC i oprogramowania, w tym przynajmniej przeglądarki internetowej Google Chrome z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash

 

 1. Informacje zamieszczone w Witrynie stanowią informację handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 kodeksu cywilnego.

 

 1. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych, przy czym Sprzedawca dołoży starań, aby Towary prezentowane w Witrynie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. Podane Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Przesyłka stanowi usługę dodatkową świadczoną przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym w Witrynie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen i opisów Towarów prezentowanych w Witrynie, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży realizowane są na dotychczasowych zasadach.

 

10.   W celu składania Zamówień za pośrednictwem Witryny konieczne jest podanie wskazanych w treści formularza informacji (danych) niezbędnych do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji. W celu weryfikacji wieku Użytkownika wymaga się podania daty jego urodzenia w formularzu Zamówienia lub podczas procesu Rejestracji. Sprzedawca w razie wątpliwości co do wieku Użytkownika może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Użytkownika.

11.    Zamówienia mogą być składane poprzez:

            a)  wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie.

            b) telefonicznie pod numerem + 48 504 184 188

 

 

 1.  Miejscem zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Witryny jest punkt sprzedaży położony w siedzibie sklepu Willa Win w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 33a.

 

13.   Użytkownik dokonując potwierdzenie Zamówienia składa oświadczenie, że:

            a) bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę            pełnoletnią oraz,

            b) nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i    przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych

            c) nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

14.   Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient - Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia, w tym przewidywany termin realizacji zamówienia.

15.   Przed zaakceptowaniem przez Użytkownika Zamówienia przedstawiana jest w Witrynie informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy, (o ile z wybraną formą dostawy związane są koszty) oraz wskazana jest forma płatności i  i ewentualne koszty związane z tą formą.

16.    Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Użytkownik nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

17.    Zamawiający może odmówić przyjęcia zamówienia nastąpi w przypadku, gdy:

            a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

            b) podane przez Użytkownika dane są niekompletne, niepoprawne lub budzące   wątpliwości co do prawdziwości

c)     pojawiły okoliczności, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację Zamówienia przez Sprzedawcę

            19. Możliwe formy płatności za zamówiony Towar:

            a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Miejscu Sprzedaży
            b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy    dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia.     Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;

c) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności –   wybierając tę formę   płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku.

20.  Klient będący osobą fizyczną składając Zamówienie oraz akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu

a) wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT imiennej dokumentującej zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

b) wyraża zgodę, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r  „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, w przypadku nabycia przez Klienta usług w postaci udziału w organizowanych przez Sprzedawcę eventach, degustacjach i innych tego typu wydarzeniach, na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku poprzez transmisję online przez Internet lub za pomocą innych kanałów oraz na publikację materiału video, a także poprzez wykonywanie i publikację zdjęć w celach promocyjnych, reklamowych czy informacyjnych Sprzedawcy. Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, ­dotyczy wszelkich zdjęć i materiałów wideo z udziałem wykonanych podczas w/w wydarzeń. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

21.  Miejscem odbioru zamówionego Towaru jest punkt sprzedaży położony w Lublinie przy ul Nałęczowskiej 33a.  Punkt odbioru jest czynny w dniach PN-PT w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w soboty w okresie letnim w godzinach 10.00 – 14.00. Użytkownik może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej pełnoletniej osoby upoważnionej przez Użytkownika do odbioru Towaru w jego imieniu. Użytkownik może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej (innego podmiotu dostarczającego Towary), którą Użytkownik upoważni do odbioru Towaru w jego imieniu. Użytkownik zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej (innego podmiotu dostarczającego towary) oświadcza, że upoważnia kuriera (przedstawiciela podmiotu dostarczającego towary) do odbioru Towaru w jego imieniu.

22.  W trakcie odbioru Towaru konieczne jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko Użytkownika oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

23.  W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Użytkownikowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej lub innemu podmiotowi dostarczającemu Towar. 

24.  Sprzedawca informuje, że osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera (przedstawiciela podmiotu dostarczającego Towar), co uprawnia Sprzedawcę do złożenia w terminie 2 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier (przedstawiciel firmy dostarczającej Towar) uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

25.  W przypadku wyboru opcji dostawy Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej (lub innemu podmiotowi dostarczającemu Towar), poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

26.   Sprzedawca zaleca Użytkownikowi sprawdzenie przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera lub przedstawiciela podmiotu dostarczającego Towary czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia bądź z danymi podanymi na fakturze VAT lub towar uległ uszkodzeniu Użytkownik powinien, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru zgodnie z procedurą obowiązującą w firmie kurierskiej (innym podmiocie dostarczającym towar). Brak protokołu nie stanowi przeszkody w rozpatrzeniu reklamacji.

27.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2020 roku „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej”

28.  Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”

29.  Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części bez podawania przyczyn przysługuje wyłącznie Konsumentowi, który w związku z odstąpieniem nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu towaru. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

30.  Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Sprzedawca ma prawo do odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru. Zwrot pieniędzy będzie dokonany taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.

31.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących produkty spożywcze lub napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedawca.
  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sprzedawcę;
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania;

36.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

37.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

38.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

39.  Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. 

Moje ulubione produkty

close

SENORIO DE OTAZU ALTAR

close

SANTA LUCIA TORE DEL MORO

close

VISTALBA CORTE A

close

TOMERO CABERNET SAUVIGNON

close

MONTE LA REINA JOVEN

close

CEDERBERG SHIRAZ

close

GHOST CORNER PINOT NOIR

close

GHOST CORNER WILD FERMENT

close

GHOST CORNER THE BOWLINE

close

KONO SAUVIGNON BLANC

close

TOHU PINOT GRIS

close

KONO PINOT NOIR

close

BALBAS RITUS

close

CEDERBERG SUSTAINABLE ROSE

close
close

IJALBA ROSADO

close

TOMERO CABERNET FRANC

close

DAL MASO GAMBELLARA DOC

close
close
close

TORCANTO TEMPRANILLO

close

L’ARJOLLE ROSE

close

WHISKY SIESTA 40% 700ml

close
close

KREM Z TRUFLI 100g

close

CEDERBERG BUKETTRAUBE

close

BALBAS CRIANZA

close
0